Få ett prisförslag på vår barnförsäkring

Hos oss får man vara barn ända upp till 30 år

Vi erbjuder tre nivåer av barnförsäkring. Vi kallar dem för GrundskyddMedium och Large, och här nedanför kan du klicka på plussen för att se vad som ingår i respektive försäkring. Det kan vara bra att läsa extra noga så du får det skydd som passar just dig och din familj bäst.


Bra att veta om alla tre nivåer:

• Försäkringen gäller hela dygnet
• Är helt utan självrisk
• Gäller ända till ditt barn är 30 år


Och du, visste du att vår barnförsäkring Large är topprankad enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå september 2020? Det är vi så stolta över!

Teckna nu! Få 500 kr i rabatt på första årets premie. Erbjudandet gäller för nya kunder.

Detta ingår
Large Medium Grundskydd

Är om ditt barn drabbas av en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av olycksfall eller sjukdom. Rätten till ersättning för medicinsk invaliditet gäller om tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad, en skala som fastställer funktionsnedsättningens storlek, mellan 1-100%. Hur stor ersättningen blir beror på hur hög den medicinska invaliditeten bedöms vara. Vid medicinsk invaliditet på mer än 20% utbetalas en tilläggsersättning.

Får barnet ärr efter en sjukdom eller olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning.

Barnförsäkringen kan även ge ersättning om ditt barn skadar sig så illa eller blir så svårt sjukt att det i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet.

Om den försäkrade drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut en engångssumma i procent av försäkringsbeloppet. Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, barn- reumatism, hjärtoperation och allvarlig hjärnskada.

Om ditt barn avlider under försäkringstiden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom utbetalar vi en engångsersättning på 50 000 kr.

Försäkringen ersätter kostnader för tandskada till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att tandläkarbehandling krävts.

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med behandlingen. Inom tre år från olycksfallet och för tandskador och i max 5 år lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom Norden – helt utan självrisk.

Kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning av bostaden till följd av ersättningsbar sjukdom eller ersättningsbar olycksfallsskada ersätts av försäkringen. Ersättningen för ett och samma sjukdoms- eller olycksfall är begränsad till 220 000 kr (100 000 kr om du enbart har grundskyddet).

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse om den försäkrade är inskriven och vistas över natten på sjukhus för vård/behandling av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom. För Large lämnas ersättning med 550 kr/dygn i längst 365 dagar. För Medium lämnas ersättning med 475 kr/dygn i längst 365 dagar. För Grundskydd lämnas ersättning med mellan 150 kr/dygn och 200 kr/dygn i längst 180 dagar.

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m m som skadats eller förlorats vid olycksfallet.

Om ditt barn drabbas av en sjukdom eller olycksfall där du eller din partner måste stanna hemma för vård av barnet betalar vi ut en ersättning. Ersättning vid fortsatt vård i hemmet lämnas längst till barnets 16-årsdag. Förutsättning för ersättning är att läkarintyg styrker att anhörigs vård av barnet i hemmet är medicinskt motiverad och att vårdbehov fortfarande kvarstår minst 14 dagar räknat från första dagen barnet blev inskrivet på sjukhus.

Försäkringen lämnar ersättning vid akut behov av sjukhusvistelse över natt på grund av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp på 600 kr och det utbetalas under förutsättning att du blir akut intagen i sluten vård på sjukhus i Norden och vistas där minst en natt.

Om familjen beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för det försäkrade barnet ger försäkringen vårdersättning.

Försäkringen ger rätt till sjukersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom som medför att ditt barns arbetsförmåga blir nedsatt med minst 50 % . Rätt till sjukersättning kvarstår så länge ditt barn utan avbrott är arbetsoförmögen, dock längst till huvudförfallodagen närmast efter barnets 30-årsdag.

Avlider en av vårdnadshavarna under den tid försäkringen är i kraft blir försäkringen fortsättningsvis premiefri fram till huvudförfallodagen närmast efter barnets 18-årsdag.

Försäkringen ersätter skälig kostnad för kristerapi hos psykolog om barnet drabbas av skada som ger rätt till direkthjälp eller skada som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Både barnet och vårdnadshavare har rätt till kristerapi, dock maximalt 10 behandlingstillfällen sammanlagt.

Om den försäkrade drabbas av t ex blödarsjuka, ADHD, Autism, hörselnedsättning eller annan sjukdom som Moderna Försäkringar inte lämnar ersättning för från övriga försäkringsmoment betalar vi ut ett engångsbelopp som ersättning.

 • Modernas barnförsäkring gäller helt utan självrisk.

 • För att teckna Barnförsäkring Medium eller Large vill vi att du fyller i en hälsodeklaration gällande ditt barns hälsa. Detta gör du när du väljer att köpa en försäkring. Detta för att vi ska kunna ge dig och ditt barn det bästa skyddet. Om ditt barn inte klarar en hälsodeklaration kan du teckna en Barnförsäkring Grundskydd. Detta är även det skydd ni har när ni ansöker om Barnförsäkring Medium eller Large.

 • Om ditt barn inte klarar en hälsodeklaration kan ni teckna Barnförsäkring Grundskydd. Detta är även det skydd ni har när ni ansöker om Barnförsäkring Medium eller Large.

  Vår Barnförsäkring Medium är en mycket bra och konkurrenskraftig barnförsäkring som ger ett bra skydd till ditt barn om han/hon skulle få en bestående nedsättning i sin kroppsfunktion (medicinsk invaliditet) eller en bestående nedsättning av arbetsförmågan (ekonomisk invaliditet). Försäkringen innehåller även ett bra skydd till dig som förälder om ditt barn blir så sjukt så att vårdbidrag beviljas.

  Barnförsäkring Large ger samma skydd som Barnförsäkring Medium men ger även en engångsersättning även för de sjukdomar som i övrigt är undantagna i försäkringen. Därför rekommenderar vi Barnförsäkring Large eftersom att det ger ett väldigt omfattande skydd för ditt barn.  

  För att teckna Barnförsäkring Large eller Medium ska barnet vara under 18 år och folkbokfört i Sverige. För att försäkringen ska bli en Barnförsäkring Large eller Medium krävs en godkänd hälsodeklaration. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en barnförsäkring hos oss.

Klicka här för att se äldre villkor och ärrtabeller

 • Alla barn under 18 år och som är folkbokförda i Sverige kan köpa Barnförsäkring Grundskydd hos oss. För att kunna köpa Barnförsäkring Medium eller Large behöver ni fylla in en hälsodeklaration som sedan behöver godkännas. 
  Försäkringen gäller i Norden samt i högst ett år i resten av världen. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon samt rese- och behandlingskostnader. Om du och din familj planerar att spendera en längre tid utomlands så ber vi er att kontakta oss så vi kan diskutera en lösning. 

 • Det man bör tänka på när man väljer försäkringsbeloppet är att det styr hur mycket man får i ersättning. Vår barnförsäkring kan tecknas i tre olika paket, Barnförsäkring Grundskydd, Barnförsäkring Medium samt Barnförsäkring Large. Oavsett vilken omfattning du väljer gäller försäkringen vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen täcker alltså fortfarande samma händelser oavsett vilket försäkringsbelopp du väljer, det som skiljer är hur mycket du får i ersättning. 

  De olika beloppet du kan välja: 

  Grundskydd
  800 000 kr

  Barnförsäkring Medium
  800 000 kr
  1 200 000 kr
  1 600 000 kr
  2 000 000 kr

  Barnförsäkring Large
  800 000 kr
  1 200 000 kr
  1 600 000 kr
  2 000 000 kr

  Om du fortfarande är osäker på vilket belopp du ska välja kan du kontakta oss och få råd.  

 • Din försäkring bygger på att flera personer hjälps åt att ersätta den som drabbas av en sjukdom eller olycka. För att dela den tryggheten betalar du en premie. Storleken på premien och vilken försäkring vi kan erbjuda beror på barnets hälsa. För att få teckna en barnförsäkring måste du därför svara på några frågor om barnets hälsa. Det bidrar till att ditt barn, och våra andra försäkrade barn får rätt försäkring till rätt premie.

 • Barnet är försäkrad  via skolan och förskolan men bara till en viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och på väg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Kommunens eller skolans försäkring täcker oftast också bara skador som sker vid en olycka, alltså inte skador på grund av sjukdom. Med Modernas barnförsäkring får du ersättning både vid olycksfall och sjukdomsfall.

 • Modernas barnförsäkring gäller både vid skador orsakade av olycksfall och sjukdom. Om ditt barn drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut ett engångsbelopp så att du inte ska behöva tänka på pengar när det viktigaste är att ditt barn blir friskt.

 • En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt men när det kommer till allvarligare skador med bestående skador genom livet kan en försäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt. Dessutom täcker kommunens barnförsäkring enbart skador på grund av olycka, alltså inte skada på grund av sjukdom.
  Om ditt barn t ex blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet så kan man få vårdbidrag av samhället men oftast motsvarar inte det en inkomst - därför kan det vara bra att ha en försäkring som betalar ut mer i ersättning. 

Vad våra kunder tycker om oss