testar test

Fritidshusförsäkring – få pris direkt

Fritidshusförsäkring som gäller året runt.

Vår fritidshusförsäkring ger skydd för ditt fritidshus, sakerna du har i det och din tomt. Välj mellan tre nivåer av skydd; Grund, Medium och Large. I Medium och Large ingår alltid allriskförsäkring (drulle) för byggnaden.

Förköpsinformation fritidshusförsäkring

Produktfaktablad fritidshusförsäkring

  • Fullvärdesförsäkring för ditt fritidshus
  • Skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott för både fritidshuset och sakerna du har i huset
  • Ersätter merkostnader i upp till 24 månader om du behöver magasinera lösöret på grund av en ersättningsbar egendomsskada
Detta ingår
Large Grundskydd Medium

Villabyggnadsförsäkringen gäller för de byggnader som anges i försäkringsbrevet, byggnadstillbehör till dessa, tomtmark och föremål som är fast anbringade där, till exempel en flaggstång. Fritidshuset är fullvärdesförsäkrat om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Det betyder att det är försäkrat utan begränsning till något belopp.

Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller vid stöld och skadegörelse på ditt fritidshushus och din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott eller om en markis har blivit stulen.

Brand och explosion Försäkringen gäller för skador som uppkommit till följd av till exempel en brand, explosion eller blixtnedslag.

Läckage Försäkringen gäller för skador som uppkommit till följd av till exempel läckage från vattenledningssystem.

Väderfenomen Försäkringen gäller för skador som uppkommit genom storm, översvämning eller annat väderfenomen.

Jordrörelser Försäkringen gäller för skador som uppkommit genom till exempel jordskalv.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet Försäkringen gäller för skador på bland annat hushållsmaskiner och installationer (för till exempel värme och vatten).

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden upp till 1 miljon kronor.

Om du har gjort till- eller ombyggnationer på komplementbyggnad/uthus eller nybyggnad på den försäkrade fastigheten under tiden du är försäkrad, så att värdet på fastigheten ökat med minst 100 000 kronor, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Tänk på att meddela oss om förändringen senast i samband med att försäkringen förnyas för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan person eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi kan även ersätta skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Allriskförsäkring byggnad
Om ditt hus skulle bli skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så kan du få ersättning.

Ytskikt badrum
Försäkringen täcker skador på ytskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Begränsat åldersavdrag på byggnad
Vid ersättningsbar skada på byggnadsdel drar vi som högst av 15 000 kronor från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.

Utökad hussvampsförsäkring
Vi betalar ut en högre ersättning än vad som ingår i grundskyddet för hussvamp. Denna högre ersättning kan uppgå till 2 miljoner kronor som högst.

Vitvaruskydd
Om din skadekostnad för vitvaror (tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis) uppgår till din grundsjälvrisk, minskas din självrisk med 1 200 kronor. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Våtrumsskador tätskikt
Försäkringen täcker skador på tätskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Läckage genom yttertak
Försäkringen gäller skada på bostadshus som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Förhöjd ersättningsnivå tomtmark
Vi betalar ut en högre ersättning än vad som ingår i grundskyddet för skada på tomtmark. Denna högre ersättning kan uppgå till 1 miljon kronor som högst.

Det här ingår för dina saker
Large Grundskydd Medium

Skydd för dina saker
Fritidshusförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) - det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Fritidshusförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i fritidshuset, brand och- eller explosion samt läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse.

Brand och explosion
Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Du kan få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog vid en ersättningsbar skada som drabbar ditt fritidshus, till exempel en brand eller inbrott.

Elektronikskydd
Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering
Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 1 500 kronor för lösöre och 3 000 kr för byggnaden, men du kan välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se dina valda grundsjälvrisker i ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen har en speciell självrisk. Vi har listat de viktigaste här nedan.

Ansvar- och rättsskydd: 20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10%, lägst 5 000 kr
Frysning: 10% högst 10 000 kr, lägst 3 000 kr

Väderfenomen
Översvämning vid skada på byggnad: 10%, lägst 10 000 kr

Jordrörelser
Jordrörelser vid skada på byggnad: 10%, högst 10 000 kr

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen och vad du som kund ska tänka på i förköpsinformationen och villkoren.

  • Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare av fastigheten.

  • Ja, fritidshuset är fullvärdesförsäkrat om du har vår fritidshusförsäkring och om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att fritidshuset är fullvärdesförsäkrat betyder att huset försäkras utan begränsning till något fast belopp.

  • Är skadan akut, ring vår skadejour på 010-219 10 90.

  • Allrisk byggnad är en tilläggsförsäkring som bland annat gäller för plötsliga och oförutsedda skador på den försäkrade byggnaden och tomtmarken, exempelvis om du målar om och spiller färg på trägolvet som inte går att tvätta bort eller om du råkar välta en bokhylla så att den orsakar skada på en innervägg. I Allrisk Byggnad ingår även ersättning för ytskikt vid ersättningsbara läckageskador i våtrum.

  • Grundskyddet i fritidshusförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm (som storm räknas när det blåser minst 21 m/s). För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.

  • Ja, om du väljer att lägga till tilläggsförsäkringen “Småbåtsförsäkring” så täcker försäkringen din båt. Båten bör inte vara mer än 6 meter lång och med en motor på max 15 hästkrafter.

  • Ja. Fritidshusförsäkringen täcker eventuella saneringskostnader vid skadedjur. Försäkringen täcker även skador orsakade av vilda djur som tagit sig in i bostaden.

Vad våra kunder tycker om oss